Učební texty ke stažení

 

Fyzika

zpv fyzika.doc (741,5 kB)

 

Chemie

zpv chemie.doc (360 kB)

 

 

 

Kontrolní otázky pro písemky a zkoušení ze ZPV

07.11.2010 09:13

 

Fyzika

Mechanika

1. Znalost vztahů pro výpočet a jednotek základních fyzikálních veličin : rychlosti, zrychlení, tíhy tělesa, mechanické práce, výkonu, účinnosti stroje, tlaku v tekutině

2. Formulujte tři Newtonovy pohybové zákony.

3. Proč musí cyklista či auto zpomalit v zatáčce?

4. Na čem závisí třecí síly, jak je lze v praxi snížit?

5. Jaké druhy energie znáte? Jaká je jednotka energie?

6. Jaký je princip rovnováhy na páce?

7. Můžete si lehnout na lože z hřebíku, aniž by jste se nezranili i vy ? Pokud ano za jakých podmínek?

8. Co říká Pascalův zákon a jaké má praktické využití ?

9. Na čem závisí hydrostatický a atmosférický tlak. Jakou změnu počasí očekáváme při náhlém poklesu atmosférického tlaku?

10. Na jakém fyzikálním principu létají balóny, jak lze regulovat výšku jejich letu? Jaký fyzikální zákon využívají?

11. Jaký je fyzikální princip letu letadel?

12. Co je to viskozita, seřaď vzestupně látky podle viskozity : studený olej, med, voda, horký olej

 Termodynamika

  1. Jaký je rozdíl mezi  pojmy  teplota a  teplo ? Jaký je rozdíl mezi celsiovou a kelvinovou teplotní stupnice. Jaká je jednotka tepla?

  2. Uveďte příklady dobrých a špatných vodičů tepla? Jakou tepelnou vodivost a proč by měly splňovat stěny budov?

  3. Jaká je fyzikální příčina vzniku větru. Uveďte názvy větrů silnějších než vichřice vyskytujících se v zemské atmosféře ?

  4. Jakého fyzikálního principu využívají spalovací motory? Jaký je rozdíl mezi vznětovými a zážehovými motory ?

  5. Jaký je fyzikální princip chlazení, jaký je rozdíl mezi ledničkou a mrazničkou ? Zamysli se zda obdobný děj v atmosféře nemůže být jednou z příčin        chladných zim při globálním oteplování planety ?

  6. Vysvětlete rozdíl mezi plynnými, kapalnými a pevnými látkami na základě jejich částicové struktury ?

  7. Co je to plazma ? Kde se s ní můžeme setkat ?

  8. Jak se nazývají jednotlivé skupenské přeměny mezi kapalnými, tuhými a plynnými látkami ?

  9. Na jakém fyzikálním principu funguje při vaření tzv. Papinův hrnec ?

  10. Jaké jsou odlišné vlastnosti vody od ostatních kapalin, jaké to má důsledky pro děje na zemi ?

  11. Jak vzniká oblačnost, déšť a sníh, ledovka , jak vzniká v létě bouřka a co je příčinou krupobití ?

  12. Proč je důležité ve skladu potravin či jiných výrobků měřit vlhkost vzduchu, jaký význam má ve skladu měření hodnoty rosného bodu ?

 

Elektřina a Magnetismus

  1. Svými slovy charakterizuj pojmy elektrický náboj, elektrické napětí, proud, odpor, uveď označení a  jednotky těchto veličin

  2. Na čem závisí elektrický odpor, kde je užitečný a kdy škodí ?

  3. Jaký je rozdíl mezi izolanty, polovodiči, supravodiči a vodiči. Uveďte příklady látek spadajících mezi tyto skupiny ?

  4. Za jakých podmínek se stávají elektricky vodivými kapaliny a plyny ? Jak můžeme jejich vodivosti využít v praktickém životě, uveďte příklady.

  5. Jak vzniká magnetické pole Země, jaké důsledky by mělo jeho vymizení pro život na Zemi ?

  6. Co je to elektromagnetická indukce a jaké má technické využití ?

  7. Jaké jsou průmyslové způsoby výroby elektrické energie v současném světě?

  8. Popište schéma zásuvky pro jednofázový a trojfázový střídavý proud? Kde se používá trojfázové soustavy?

  9. Jaký mají význam a jakými symboly se v elektrotechnice označuje: kondenzátor, rezistor, cívka, dioda a tranzistor?

  10. Jaký je přínos vědce a vynálezce Nikoly Tesly pro naší dobu ?

 

Kmitání, vlnění a optika

1. Svými slovy charakterizujte veličiny a jejich jednotky : frekvence, vlnová délka, hlasitost, svítivost, osvětlení?

2. Uveďte příklady kmitavých pohybů, co je to rezonance?

3. Uveďte příklady výskytu podélných, příčných a stojatých vln?

4. Jaký je rozdíl mezi slyšitelným zvukem a ultrazvukem. Jaké je použití ultrazvuku?

5. Jak poznáte vzdálenost dopadu blesku na základě znalosti šíření zvuku ve vzduchu?

6. Jaká je rychlost světla ve vakuu? Jak dlouho letí paprsek světla od měsíce, slunce, nejbližší hvězdy na Zemi. ?

7. Seřaďte elektromagnetické záření podle vlnové délky od nejdelší po nejkratší? Které z vln způsobuje ohřev a které opalování kůže?

8. Co je to světlo?

9. Vysvětli z hlediska fyziky zabarvení těles na světle?

10. Jaké optické přístroje znáte? Zvažte na čem závisí jejich kvalita?

 

Atomová fyzika

1. Jaké jsou základní principy kvantové teorie ?

2. Nakresli a popiš schéma atomu?

3. Co se stane při přechodu elektronu z vyšší elektronové sféry na nižší? Jak toho lze využít ?

4. Jaké znáte druhy jaderných reakcí, uveďte příklady ?

5. Vyjmenujte čtyři základní síly v přírodě ?

6. Kde se nachází a k čemu slouží urychlovač CERN ?

  

Vesmír

1. Co tvoří naší sluneční soustavu? Vyjmenujte planety od nejbližší k nejvzdálenější od slunce?

2. Jak vznikl vesmír?

3. Co je to galaxie, kvasar, hvězdokupa, mlhovina ?

4. Proč svítí hvězdy?

5. Jak hvězdy vznikají a jak vypadá jejich zánik?

6. Co jsou to černé díry? Jak je ve vesmíru poznáme?

 

Vybrané kapitoly z moderní fyziky

1. Co jsou to nanotechnologie a jaké mají praktické použití?

2. Jaké jsou diagnostické a léčebné metody založené na fyzikálních principech a využívané v lékařství?

3. Co je to teorie chaosu a efekt motýlího křídla? Uveď příklad chaotických systémů.

4. Co jsou to fraktály? Jak je lze vytvořit?

5. Jakými jevy se zabývá psychotronika ?

6. Zamysli se na odpovědnosti vědce zveřejnit výstupy svého bádání, pokud jej lze zneužít ? Uveď příklady vztahů mezi fyzikou a filozofií?

 

 

Chemie

Obecná chemie

1. Jaký je rozdíl mezi chemií a alchymií?

2. Jaký je rozdíl mezi chemickým prvkem a sloučeninou? Znalost názvosloví prvků a jednoduchých sloučenin.

3. Uveďte příklady roztoků Jakým způsobem vyjadřujeme jejich složení?

4. Vysvětlete pojmy suspenze, emulze, gel, aerosol včetně praktických příkladů?

5. Jaké jsou základní způsoby dělení směsi?

6. Jaké jsou základní metody a praktické použití analytické chemie ? Jaký je rozdíl mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou?

7. Jaký je rozdíl mezi atomem, molekulou a iontem?

8. Proč má uhlík ve formě tuhy a diamantu tak odlišné vlastnosti?

9. Jaký je rozdíl mezi krystalickou a amorfní látkou? Uveďte příklady obou typů látek.

10. Uveďte příklady chemických reakcí při kterých spotřebovává či uvolňuje tepelná, světelná a elektrická energie?

11. Na čem závisí rychlost chemické reakce ? Co jsou to katalyzátory a inhibitory

12. Co je to neutralizace? Napište alespoň jednu konkrétní rovnici neutralizace.

13. Jakých hodnot pH dosahují látky kyselé, neutrální a zásadité? Jak se pH měří

14. Co jsou oxidačně-redukční reakce. Uveďte příklady z přírody a technické praxe?

 

 

Anorganická chemie

1. Co je možné vyčíst o daném prvku z Periodické soustavy prvků?

2. Znalost základní charakteristiky významných prvků a anorganických sloučenin. Jaké základní skupiny anorganických sloučenin znáte?

3. Jaké je chemické složení vzduchu?

4. Co je to tvrdost vody, co způsobuje a jak se jí lze zbavit?

5. Jaké jsou nejdůležitější prvky příp. sloučeniny v zemské kůře, plášti a jádře?

6. Jaký je princip výroby stavebních materiálů: cihly,beton,malta a sádra?

7. Jaký je princip výroby, výhody a nevýhody skla a keramiky? Jak se vyrání žáruvzdorné sklo?

8. Jaký je princip výroby surového železa a oceli? Jak vyrobíme nerezocel?

9. Jaký je rozdíl mezi ocelí a litinou? Které kovy jsou odolné vůči korozi? 

10. Jaké materiály používáme pro býrobu nádobí?

 

 

 

Organická chemie

1. Znalost základních pojmů: cyklický a acyklický řetězec, uhlovodíky a jejich deriváty včetně základní charakteristiky : alkanů,alkenů, alkinů, arenů,      alkoholů, halogenderivátů a karboxylových kyselin

2. Jaký je rozdíl mezi hnědým a černým uhlím včetně využití? Jaký je princip výroby koksu?

3. Co je to ropa. Jaké složky z ní získýváme rafinací?

4. Co je to zemní plyn a jaké je jeho použití?

5. Jaké základní druhy plastů znáte? Vysvětlete rozdíl mezi pojmy monomer a polymer.

6. Jaké jsou základní výhody a nevýhody plastů?

7. Co jsou to tenzidy, jaké jejich základní druhy znáte?

8. Jaký je princip výroby mýdla? Jaké druhy mýdel znáte?

 

 

Biochemie

1. Vyjmenuj základní prvky tvořící těla živých organizmů?

2. Jaký význam mají v živých organizmech sacharidy? Jaké sacharidy znáte?

3. Jaký význam mají v živých organizmech tuky? Jak tuky vznikají?

4. Jaký význam mají v živých organizmech bílkoviny? Z jakých základních jednotek jsou tvořeny?

5. Jaký význam mají v živých organizmech nukleové kyseliny? Z jakých základních jednotek jsou tvořeny?

6. Popište princip fotosyntézy a dýchání z chemického hlediska?

7. Co jsou a k čemu slouží enzymy a hormony?

8. Jaké znáte základní druhy léků?

9. Jaké znáte základní drogy?

10. Jaké základní chemické látky obsahuje lidská potrava?