Učební text ke stažení

 

Rozšířený text obsahující řadu zajímavých doplňujících článků z ekologie a příbuzných oborů. Vhodný i jako námět pro referáty.

ekologie.doc (6,9 MB)

 

Zkrácený text obsahující učivo vyplývající ze ŠVP

ekologie zkrac.doc (813 kB)

Kontrolní otázky k písemkám a zkoušení z Ekologie

 

Obecná biologie

1.Jaké orgány tvoří živou buňku, jaké jsou jejích funkce?

2. Jaký je rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou?

3. Jaké základní chemické prvky a sloučeniny tvoří živé organizmy. Jaký mají v organizmech význam?

4. Co je to homeostáze? uveďte příklady.

5. Co je to fotosyntéza a dýchání, jaké chemické látky vznikají při těchto dějích ?

6. Vysvětlete základní vybrané pojmy genetiky : gen, chromozóm, mutace.

7. Zamyslete se jaké jsou možnosti a rizika genetiky?

8. Co jsou to priony a viry, co způsobují ?

9. Uveďte příklady užitečnosti bakterií.

10. Čím se liší ve výživě zelené rostliny a houby?

11. Jaké jsou rozdíly v tělesné stavbě mezi býložravci a dravci. Zamyslete se, kde na základě těchto srovnání náleží člověk.

12. Zamyslete se a uveďte příklady "neobvyklých" schopností z říše rostlin a zvířat.

13. Co je to biodiverzita ?

14. Jaké jsou základní filozofické názory na vznik a vývoj života na zemi a ve vesmíru ?

 

Obecná ekologie

1. Jak ovlivňuje život na zemi infračervené, viditelné a ultrafialové sluneční záření?

2. Jaký je rozdíl mezi meteorologií a klimatologií, mezi pojmy počasí a podnebí?

3. Jaké je složení zemské atmosféry?

4. Jaké skleníkové plyny znáte? Jaký je jejich původ?

5. Popište koloběh vody na Zemi.

6. Jaká je stavba Země, jaký je rozdíl mezi horninami a nerosty?

7. Jak ovlivňují život na zemi sopky?

8. Jak vzniká půda? Jak její změna v posledních letech ovlivňuje povodně?

9. Jaký je rozdíl mezi pojmy populace, společenstvo, ekosystém a biosféra?

10. Zamysli se proč mraveniště, či včelí úl z hlediska organizace funguje lépe než organizovaná lidská společnost?

11. Uveďte příklady potravních řetězců a jejich narušení člověkem či přírodními procesy?

12. Jak ovlivnilo myšlení astronautů pohled z měsíce na Zemi jejich pohled na svět?

13. Co je to teorie Gaia ?

 

Člověk

1. Znalost stavby lidského těla a funkce základních orgánů.

2. Jaký je rozdíl mezi ontogenetickým a fylogenetickým vývojem člověka?

3. Jaké jsou příčiny a prevence u kardiovaskulárních chorob?

4. Jaké jsou příčiny a prevence rakoviny ?

5. Jaké jsou příčiny a důsledky selhání imunitního systému člověka ?

6. Jaké jsou základní výživové systémy ? Jaký systém jako optimální doporučuje světová zdravotnická organizace a americká dietetická společnost?

7. Jak působí hluk na zdraví člověka. Jaká je jednotka hluku ?

8. Jak působí na lidské zdraví SO2, prach, NO a CO?

9. Jak ovlivňuje zdraví nejčastější drogy jako je alkohol a kouření ?

10. Kolik lidí žije přibližně na zemi? Jaké ekologické důsledky má přemnožení člověka?

 

Člověk a životní prostředí

1. Jaké jsou základní globální problémy světa ohrožující naší civilizaci?

2. Jaký je rozdíl mezi pojmy emise a imise? Které látky nejvíce znečisťují ovzduší Ostravska?

3. Jaké důsledky může mít znečistění vodních toků? Co způsobuje nadměrné znečistění vod zvýšeným obsahem fosforu z umělých hnojiv?

4. Jaké jsou ekologické důsledky kácení deštných pralesů ?

5. Které živočišné druhy jsou u nás nejvíce v posledních desetiletích ubývají ?

6. Jaké jsou rizika jaderné energetiky? Jak působí na člověka radioaktivita?

7. Jaká jsou možná zdravotní rizika  elektromagnetického pole nadměrné intenzity?

8. Uveďte příklady ekologických technologií v průmyslu a zemědělství?

9. Jak členíme odpady ?

10. Jaké jsou Národní parky v ČR? Jaké jsou CHKO v Moravskoslezském kraji?