Proroctví o Čechách

 

 Libušino proroctví o Praze  

 

Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat

                                                              

 Nostradamovo proroctví      

                                                                                                                                                      

 Pak vzejde ze svého rodu, který byl tak dlouho neplodný, ten, jenž se narodí na 50. rovnoběžce a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane mír, jednota  a porozumění mezi lidmi, kteří byli zmateni a odděleni.

 

Poselství pro český národ

Přijaté telepaticky z Tibetu 1977

 

Opět k Vám promlouvám z onoho velebného klidu tam, odkud jsem již dříve promlouval k Vám v osudových chvílích této planety. Jak jsem jíž předešle řekl, Váš  národ je původem z předků slunného Orientu, ze země, která leží pod střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. 
Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel i utrpením, a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedouc úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, býval by zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a nesměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházejících z indického slova „Pragaja Deva Pragaja“ znamená „Setkání Bohů“, a tak se Praha má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje. 
První válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů a záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. 
Ale otevřete oči, pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny! Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte přesně tam na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam! Vaše karma ví lépe než vy, kde jste v bezpečí! Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy našich hodnostářů. V šíři příčin se vynořil Kristův věk a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se váš národ připraví do příští éry - éry slovanské. 
Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně však opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností. Idea, za kterou šli vaši velikáni a kterou hlásal i jeden z největších synů vaší vlasti (T.G.M.), spěje ke svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže. Jen tato idea zaručí chod vašich národů směrem vpřed a vzhůru ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam slova bratrství.
Jste národem, který je nejbohatší na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou upřeny k vaší zemi jako k duchovnímu srdci. To je zákon! 
Buďte klidní! Na hodinách světa se ručička blíží hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož její zánik by ochromil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duševně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se zeměkoule otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejno komárů, ovádů. 
Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíše Krista. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému větu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o kteréžto statky jsou zatím ochuzeni. 
Přejte všem hladovějícím nasycení a těm, kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. 
Vašemu poslání žehnají ti, kdož bdí - vaši bratří z Himalájí. 
Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislosti s vývojovým procesem pro růst duší. Pokoj s vámi!

z internetové stránky https://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=23&t=789&p=12341&sid=0b1ad5a790b81e78d7f683bac245e053 

 

 Poselství z duchovních světů od mystičky Boženy Cibulkové

 

Národe mučedníků a bojovníků za Boží pravdu… národe velkého a nesmírného poslání, …Národe Boží, volá tě Kristus! Vyjdi ze stínů, které tě obklíčily a zatemnily cestu. Vystup z nízkostí lidského pádu. Zastav každou řeku nešlechetného myšlení a slova. Osvoboď se ze zajetí hmoty. Vydej Zemi Boží světlo do tebe vložené. Postav se na stranu Boží pravice. Služ láskou a mírem. Naplň své duchovní poslání. Spoj se s anděly. Žij život v Bohu. Pojď s Kristem v budoucnost. Žehnám všem rukám pracujícím pro dobro národa. 
Nešetřili jsme životy lidské ani zvířat, rostlin,stromů, květů, a proto jsme dnes šlapáni tvrdou botou nepřátel. Bloudíme ve z matku a nejistotě, klopýtáme o kořeny své zaslepenosti a nevědomosti. Nevíme, kde je klid a mír. Nechápeme Boží tajemství. Nerozumíme životu a sobě. Národy Země, jsme všichni spojeni jedním rodným kruhem lidství a člověčenství. 
Slyš český národe: Bůh tě postavil do ohniska neklidu v tento čas účtování se vším zlem národů, při sčítání jeho kořenů, při měření hloubky a šíře zlem zakalených a mrtvých vod v oblasti myšlení, v místech citu. Ty však, český národe, stůj na místě své duchovní cti. Neodstup od úkolů prostředníka mezi nebem a lidským světem. V tobě je uloženo vše, co národy Země potřebují pro výstavbu Božího domova. Z pokladů božských hodnot života v tobě uložených právě pro tento čas, je dáno a bude dáváno všem Slovanům, všem Evropanům, i těm za oceány a v sibiřských dálkách i pustinách, v himálajských horách i v ledových zónách světa. Především však, a na to buď pamatováno, všem izraelským, shromážděným v pospolitosti i rozptýleným mezi národy i na cestách stálého poutníka. Jsi žádaným předvojem - buď jím do konce tohoto světa!

 

 

z internetové stránky https://cz-eu.eu/cesky/praha-duchovni-centrum.html

 

 

Světová proroctví o nastupujícím zlatém věku světa

                                                                          

 "Však Země nová, z moří zrozená, suchá, čistá, měkká a svobodná, zbavená špíny lidstva a jeho mizérie, stane se nového člověka dynastie. Už druhé děti, jež ta pokolení přinesou, pochopí věci přirozeně tak jak jsou. Dorostou spanilé, skromné a docílí počátek Zlatého věku nových dní." -Matka Shiptonová


"Nákazy a války zmizí... Po dlouhou dobu budou země obývány v míru. Lidé budou bezpečně cestovat vzduchem, moři i vlnami." - 
Nostradamus

"Vidím jedinou vlajku - bílou. Uprostřed Evropy - věž. Mapa Evropy je bílá, nikde více už žádná krev." - Madame Sylvia

"Ctižádostivých duší bude ubývat, zatímco počet lidí dobrého srdce, kteří žijí se Zemí v harmonii, bude narůstat, až do doby, kdy se Země zbaví zla. Pokud mají Hopi pravdu, bude nový svět dokonalý a Země znovu rozkvete." - 
Indiáni Hopi

"Ve věku šestého slunce bude objeveno vše, co bylo pohřbeno. Pravda se stane zdrojem života a synové šestého slunce budou cestovat hvězdami." - aztécké proroctví

"Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoli přednost před Bohem a libují si v podvodech." - 
Bible
, Zj. 22:14,15

"Všechno, co připomíná staré (nynější) časy, se zhroutí. Brzy spatříte nový svět, novou koncepci světa, novou organizaci, nové zákony." - Madame Sylvia

 

z internetové stránky https://fenomen2012.net/

 

 

 

 

 

 

 

 


 

V

 

Fotogalerie: Proroctví o Čechách