Harmonie světa 

 

Ať již cestujeme vesmírem, mikroskopem zkoumáme nitro živé i neživé hmoty, či  pozorujeme nedotčenou přírodu, všude můžeme vnímat krásu, řád a harmonii. Řád lze najít také v zdánlivě chaotických přírodních procesech,  jako  i v běhu lidských osudů, pokud hledáme hlubší příčiny toho co se v našich životech odehrává.

 

    Nápis na prastaré Smaragdově desce pocházející z úsvitu starověké civilizace říká  Jak nahoře, tak dole . Je svědectvím prastaré moudrosti chápající svět jako harmonický celek, vedoucí ke vzniku dvou hermetických ( tradičních ) věd astrologie a alchymie. Obě chápou vesmír jako jednu velkou myšlenku, která má pouze v různých úrovních světa odlišný charakter .Dění na úrovní buněk, lidských osudů, naší planety jsou obrazem dění na obloze       ( astrologie ). Na straně druhé je svět hmoty obrazem světa ducha, který prostřednictvím energie ( sil ),  tvaruje hmotu do známých podob a forem (alchymie ).

Staří filozofové  také pochopili, že vesmír a všechny objekty v něm včetně lidí má podobu vibrací. Zjistili , že každou vibraci lze převést do podoby čísel a geometrických tvarů, zvuku, barev, přiřadit jí určitému kovu, květině  i např. vůní. Současná fyzika se k této představě vrátila v podobě teorie strun, kdy částice hmoty popisuje jako vibrující struny.

Staří filozofové rozdělili svět hmoty i ducha na čtyři živly ( země, voda, oheň, vzduch ) a na dva protikladné principy ( jang - mužský princip ) a ( jin- ženský princip ) vycházející z původní jednoty jsoucna - Podstaty do které se opět vrací.

 

živel Hmota Duchovní vlastnost Barva Zvuk 
země pevná dostředivost žlutá E
vzduch plynná odstředivost modrá I
oheň plazma nadšení červená A
voda kapalná klid zelená U
Podstata     bílá O

 

 

 Moderní věda nalezla také čtyři základní síly v přírodě ( gravitační, elektromagnetická, silná a slabá ). Tak jako již staří filozofové se snažili spojit čtyři živly v jednotu, tak i moderní fyzika se snaží vytvořit teorií, která by formou jedné teorie a matematického vztahu vyjádřila jednotu sil.
 

 

 Ukážeme si  příklady vyjádření harmonie světa  pomocí matematiky, hudby a výtvarného umění.

 

Harmonie světa v matematice

 

 První způsob vyjádření harmonie v přírodě je ze starověku známých pět tzv. Platónských těles.  Nazývají se podle řeckého filozofa Platona , který krychli, osmistěn, čtyřstěn, dvacetistěn považoval za představitele čtyř základních živlů. Dvanáctistěn byl představitelem jsoucna neboli všeho, co existuje.Johanes Kepler  mezi šest sfér tehdy známých planet vložil těchto pět platónských těles. Tato tělesa měla představovat vzdálenosti mezi jednotlivými planetami. Vzhledem k vysoké symetrii se platónská tělesa objevují běžně v současné krystalografii,   molekulární fyzice a chemii. Řada tvarů krystalů s vysokou symetrií krystalové mřížky nabývá forem platónských těles (např. krystaly běžné soli mají tvar krychle, u sfaleritu někdy tvar čtyřstěnu apod.). Také symetrické molekuly mají mnohdy tvar těchto těles: metan má čtyři vodíkové atomy ve vrcholech pravidelného čtyřstěnu s uhlíkovým atomem v jeho těžišti.

 

Další formou matematického vyjádření harmonie světa je zlatý řez. Jako zlatý řez se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Nachází uplatnění i u přírodních útvarů jako je např.  tvar spirály ulity hlemýžďů.

 

Jednou z forem  moderních matematických a fyzikálních vyjádření idey  harmonie světa je teorie chaosu a fraktálová geometrie. Fraktál je  jakýkoliv geometricky nepravidelný útvar, ze kterého po rozdělení vznikne v ideálním případě několik soběpodobných kopií původního celku.  Fraktál je grafickým vyjádřením řešení nelinárních rovnic, které popisují chování přírodních systémů. Fraktálem jsou vlastně všechny prostorové tvary v přírodě jako je  mořského pobřeží, linie hor ,  listy stromu, mraky či sněhové vločky .Pomocí fraktálů lze vyjádřit i vývoj populací a evoluce.

 

 

Harmonie světa, výtvarné umění a architektura

  

Svět výtvarného umění je světem  barev a tvarů. Nekonečnu přiřadili kruh, stvořenému světu- zemi,  jako protiklad nebe přiřadili čtverec ( čtyři živly).

Obrazce které kruh a čtverec spojují nazýváme mandaly a známe je již z doby kamenné. Mandaly se využívají hlavně k náboženským obřadům ve východních zemích.

Řada výtvarných umělců vychází při tvorbě uměleckých děl z myšlenky zlatého řezu a fraktální geometrie.

Významné je vyjádření harmonie světa v architektuře. Ať již jsou to menhiry rozmístěné podle určitého řádu zemských silových center, tak  románské rotundy, gotické katedrály vyjadřující řád vesmíru často stavěné s labyrinty symbolizující cestu člověka i s blouděním vedoucí k cíli, či novodobé kruhové domy.

 

 Harmonie světa v hudbě

 

Pythagoras byl prvním učencem, který zavedl pojem harmonie sfér. Je založena na harmonickém vztahu všech nebeských těles, která tím, že krouží vesmírem, tvoří hudbu. Nebeská hudba však nemůže být slyšena, pokud je lidstvo ve svém pokleslém, materiálním stadiu. Pythagoras dokázal tuto hudbu schopen slyšet. Na základě toho odhalil léčebné účinky pozemské hudby, tedy že určité harmonie léčí určité nemoci. Pythagoras je také autorem hudební stupnice ve které jsou tóny ve stejném frekvenčním poměru jako jsou poměry průměrů planetárních sfér ( koulí ) odpovídající také poměrům délky struny a výšky tónu.

Na Pythagora navázal i Kepler a také moderní švýcarský fyzik Hans Cousto. Pomocí výpočtů převedl oběžné dráhy planet na frekvence a ty použil ke zkonstruování ladiček.

 

Z těchto znalostí vycházejí i výrobci starých alikvotních nástrojů v Číně a Tibetu – Tibetských mís a Vodních zvonů. Tyto nástroj jsou vyráběny jako odlitky ze sedmi kovů, z nichž každý představuje jednu z planet sluneční soustavy. Vznikající zvuk rezonuje se zvukem vesmíru, planety, a blahodárně působí na ducha i tělo posluchače, tím že rezonuje ze  silovými centry nejen člověka, ale i každé buňky a atomu lidského těla.

 

Ve fotogalerii spatříte

 

Obraz na Smaragdově desce vyjadřuje symbolicky harmonii světa. Podstata ( Bůh ) je jednota - bezčasové a bezrozměrné Bytí- kruh. Stvoření světa je rozčlení jeho části do dvojnosti a čtvernosti.  Čtvernost se projevuje existenci čtyř základních živlů projevujících se ve hmotě a duchu zobrazených pomocí čtyř stran pyramidy, stran které splývají v jejím vrcholu, kde se stávají jednotou. Vyjádření řádu vesmíru lze najít i v české Svatováclavské koruně..

 

Pojem atraktor se týká teorie chaosu. Každý systém je stabilní v určitém rozsahu. Např. led do teploty 0 st, kapalná voda do 100 st. atd. Pokud má voda teplotu 0st. dochází ke změně uspořádání systému. Atraktor to vyjadřuje graficky v podobě dvou nebo více stabilních přibližně kruhových oblastí vzájemně různě propojených dle povahy konkrétních systémů. V místě prolnutí oblastí stačí jen nepatrný vliv, a systém se překlopí na jednu či druhou stranu - efekt motýlího křídla. Tento popis lze vztahovat nejen na fyzikální chování hmoty jako jsou skupenské, klimatické či geofyzikální změny. Ale také na chemické systémy, biologické systémy ( náhlý vznik nových biologických druhů po dlouhém období stability ) a v neposlední řadě i společensko-ekonomické systémy ( pád komunismu v roce 1989 v celé východní Evropě)

  

Ve fotogalerii dále uvidíte obrazy platónských těles a jejich zobrazení v Keplerově díle Harmonia Mundi. Spatříte obraz fraktálů vytvořených uměle na PC jako grafické znázornění řešení nelineárních rovnic i přirozeně vzniklých v přírodě včetně piktogramů, které se záhadně přes noc objeví v obilí. Uvidíte obrazy mandal a staveb vyjadřujících řád vesmíru.

 

Spatříte vodnářský zvon, jehož zvuk rezonuje s vibracemi vesmíru a který vytváří zvuk na 16 frekvencích.

Závěrečné dvě fotografie představují zobrazení dvou krystalů vody, pořízené Japonským vědcem M. Emotem věnujícím se výzkumům chování vody. Během vzniku prvního krystalu byla vyslovena slova vyjadřující myšlenku „ Zabiju tě“, u druhého krystalu  „Miluji tě“. Vzniklé tvary ukazují na překvapivou moc lidské myšlenky, která pokud je disharmonická vede k narušení řádu a harmonie v našem životě a okolí.. Naopak pokud je kladná, má pozitivní harmonizující vliv nejen na nás, ale i na naše okolí.

 

 

 

Fotogalerie: Harmonie světa

https://www.fotowizor.estranky.cz/clanky/videa---prezentace/tajemne-fraktaly-1---jednota---dualita---ctvernost-.html