Objevy vědy v roce 2011

22.01.2012 07:47

viz. https://www.velkaepocha.sk/2011123018778/Vedecke-objevy-roku-2011.html