Energie Země

Energie je  silou, která oživuje hmotu i ducha.  Existuje v mnoha podobách i formách. Potřebujeme jí pro náš vlastní život. Potřebuje jí i naše civilizace pro vlastní rozvoj. Pojďme se projít světem energie, světem který je vlastně životní silou naší matky země, i životní silou každého z nás.

 

Energie fosilních zdrojů a biomasy

Fotosyntéza. To je proces díky kterému ukládají rostliny sluneční energii do  svých těl. Potravním řetězcem je pak tato energie předávaná dál živočichům a umožňuje jím jejich život. Část organizmů, které zemřou se změní v tzv. fosilie, bez toho že by přišli alespoň o část ve svých tělech uložené energie. Může to být kámen v podobě černého a hnědého uhlí- zkamenělá rostlinná hmota. Nebo to může být kapalná ropa či zemní plyn jako směs uhlovodíků vzniklých rozkladem živé hmoty. Nabízí se tak zdroj jejímž spálením získáme energii. Vedle nízkých výnosů a vysokých nákladů, to je ale způsob jak znečistit ovzduší skleníkovým CO2 a dalšími látkami. Mimo to těžba těchto surovin také není bez následku. Projděme se severními Čechami. Spalování biologické hmoty, např oleje z řepky se problém neřeší. Naopak ještě zdražuje ceny energií a životnímu prostředí nepomáhá.

 

Energie z jádra hmoty

V zemské kůře a plášti se nacházejí radioaktivní prvky. Jejich rozpadem se uvolňuje energie ve formě tepla. Jaderných reakcí se rozhodli využít i vědci a technici jako zdroje energie. V jaderných reaktorech štěpí jádro atomu uranu a vzniklé teplo využívají k výrobě horké páry, která roztáčí turbíny elektrických generátorů. Vzniká při tom radioaktivní odpad. Že to má jisté riziko je z posledních událostí v Japonsku zřejmé. Ale je tu i problematika skladování jaderného odpadu. Jsou to až miliony let co bude tento odpad radioaktivní. Můžeme říci, že za tu dobu nedojde i v dnes seizmicky stabilních územích k zemětřesení a k úniku materiálů?

Jaderné štěpení představuje jen jednu z podob jaderných reakcí, vedoucí k uvolnění velkého množství energie. Jaderná syntéza ( fůze ) představuje proces opačný. Z jader lehkých prvků vznikají jádra těžší. Za vysokých teplot se reakce uskutečňuje na Slunci. Za nízkých teplot podle některých výzkumníků byla uskutečněna již v laboratoři ( studená fůze ) a probíhá za neznámých podmínek i v nitru země a živých organizmech.

 

Energie živlů vody, vzduchu, slunce, země

Energie vody se projevuje v toku řek, vodopádů, mořských přílivů a příbojů. 

Energie vzduchu v síle větru.

Energie slunce v široké škále spektra slunečních paprsků dopadajících na Zemi.

Energie Země jako geotermální energie vycházející ze zemského nitra.

Každou z těchto nevyčerpatelných a ekologicky čistých energií lze využít a přeměnit na jiné druhy energie. Bohužel jejich čerpání je tak ekonomicky a technicky nákladné, že jimi v současné době lze pokrýt jen část spotřeby energie.

 

Elektromagnetická energie Země

Byl to Nikola Tesla, který jako první popsal Zemi jako obří elektrický kondenzátor, napájený energií ze Slunce. Dvě nabité tesky kondenzátoru představují ionosféru ( vrchní vrstva atmosféry s ionizovaným vzduchem ) a vodivý zemský povrch. Nevodič mezi nimi představuje vzduch.Země má náboj 96000 Coulombů a napětí mezi ionosférou a Zemí činí cca 360000V, což představuje 360000V. Pokud spojíme dvě místa z různým potenciálem, vyrobíme elektrický proud.Tesla navrhl technické zařízení, které to umožnovalo a získal za něj i dva patenty v USA. Sám Tesla píše "  Slunce, stejně jako jiné zdroje zářivé energie, vrhají nepatrné částice kladně nabité hmoty, dopadající na horní desku kondenzátoru neustále přijímajícího elektrický náboj. Opačný vývod kondenzátoru je připojen k zemi, již lze považovat za obrovský rezervoár negativní elektřiny. Slabý proud elektřiny neustále teče do kondenzátoru, a protože částice nesou velmi vysoký potenciál, nabíjení kondenzátoru může pokračovat, jak jsem skutečně pozoroval, téměř do nekonečna, dokonce až do bodu, kdy dojde k proražení nevodiče."  viz. https://www.gewo.info/tesla/tesla_menu.htm

Jak to, že není tento zdroj čisté a levné energie k dispozici? Odpověď je v textu Bílá místa ve světě vědy ( kapitola Volná energie ) v sekci Zajímavosti a také v kapitole Hledání pravdy ( videa o Teslovi a Studené Fůzi )viz https://zpv-ekologie.webnode.cz/hledani-pravdy/lide-pravdy/  a  https://zpv-ekologie.webnode.cz/hledani-pravdy/pravda-a-dogma/

 


Přenos energie Země

V přírodě jsou různé způsoby přenosu energie. Popisuje je fyzika jako vedení tepla, konvekci- proudění kapalin a plynů, sálání- přenos elektromagnetickým zářením. Člověk vymyslel především měděné a hliníkové dráty, jako  média pro přenos elektrické energie.

Ale byl to opět Nikola Tesla, který vymyslel efektivní způsob, jak přenášet energii bez drátu. Použil k tomu tzv. Shumannovy frekvence okolo 8 Hz. Je to zvláštní frekvenční pásmo, kdy se elektromagnetická energie šíří mezi povrchem země a ionosférou prakticky beze ztát.  Je zvláštní, že stejnou frekvenci vykazují elektrické vlny našeho mozku ve fázi kdy je činnost mozku nejefektivnější a nejtvořivější. Je to i frekvence elektromagnetických pulzů vznikajících v jádru země. Shumanova rezonance, tak představuje vlastně jakousi energetickou frekvencí "duše" naší matky země. Frekvenci, která léčebně působí i na nás lidi, pokud se na ní naladíme.

 


"Jemná " energie Země

Výčet zemských energií by nebyl úplný, kdyby jsme nezmínili jemné, nebo spíše již duchovní energie naší Země. Tak jako každý z nás má svůj energetický systém tvořený silovými centry ( čakrami a akupunkturními body ) má jej i naše Země. Tak jako jsou tyto centra v našem těle propojena energetickými drahami, jsou i tato centra propojena liniemi neviditelně procházejícími zemi. Je obtížné tyto centra lokalizovat přístroji ( ty měří jen hrubší hmotné energie ), o to lépe to dokáží nadaní lidští citlivci. Jsou to místa dvojího typu. První typ představují duchovní místa, která nás energeticky a duchovně posilní. Druhý typ jsou místa spíše s opačným účinkem. Ta se nacházejí např. v oblastech geologických zlomů a nejrůznějších jiných anomálii.

Lidé již v pravěku poznali, totéž co Číňané v akupunkturní medicíně. Na místa silových center začali stavět kameny- menhiry, pomocí kterých zesilovali přirozené toky zemských energií. Středověké chrámy byly také často místy spojené ze zesíleným tokem energie. Na základě těchto poznatků již dávno vznikly vědy jako je Geomantie či Feng Suej.

 

Jsou místa které nám narušují známý "vědecký" obraz světa. Na některých z nich např. jen teče voda nahoru, proti směru gravitace. Na jiných jako je Bermudský trojúhelník je často narušeno nejen počasí a magnetické pole, ale i struktura časoprostoru. Je zvláštní, že v obdobných zeměpisných šířkách se vyskytují i anomálie na jiných planetách jako je záhadná Sydonie na Marsu se záhadnou tváří a pravidelně rozloženými pyramidami, či velká rudá skvrna na Jupiteru ( obří atmosferický vír ).

 

 

Fotogalerie: Energie Země

https://www.mojevideo.sk/video/5b37/tunguzska_katastrofa.html
https://www.mojevideo.sk/video/411e/nikola_tesla_teslova_bezdrotova_energia.html